Đầy đủ hướng dẫn cài docker odoo có ssl và timezero trên windows 10

Nạp IP lên noip bằng DUC, SSL mua dịch vụ của noip 19,99$ (520K).

Dùng cloudflare thì tạo file bat để nó chạy

@ECHO OFF 

:: This batch file details networking configuration.

TITLE Update IP to Cloudflare.

ECHO Please wait... Update IP to Cloudflare.

G:\docker\odoo14\cloudflare-sync.exe -api-token eVzLcWs3yrSF-bIaT -records-file-name odoo.json -zone-id 0c8761ac1fbd -frequency 10000

odoo.json thì có nội dung:

[
{
"type": "A",
"name": "pkp.vn",
"proxied": false,
"ttl": 1200,
"priority": 1
}
]

Còn SSL thì mua dùng, sử dụng zerossl chỉ cho 3 lần gia hạn.

Nội dung trong file docker-compose.yml: Nội dung thay đổi trong file yml, dùng câu lệnh để update: docker compose up –build Để cập nhật ver mới phải xóa image odoo rồi cho build lại. Chạy lệnh: docker compose up -d docker compose down
version: "3.9"
services:
  db:
    image: postgres:13
    user: root
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=odoo
      - POSTGRES_USER=odoo
      - POSTGRES_DB=postgres
      - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
      - PGTZ=Asia/Ho_Chi_Minh
      - DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
    restart: always       # run as a service
    volumes:
      - ./postgresql:/var/lib/postgresql/data

  odoo14:
    image: odoo:14
    user: root
    depends_on:
      - db
    ports:
      - 80:8069
      - 8072:8072
    tty: true
    command: --
  #  command: odoo scaffold /mnt/extra-addons/custom_module
    environment:
      - HOST=db
      - USER=
      - PASSWORD=
      - TZ=Asia/Ho_Chi_Minh
      - PGTZ=Asia/Ho_Chi_Minh
      - DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
    volumes:
      #- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
      #- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      #- ./entrypoint.sh:/entrypoint.sh  # if you want to install additional Python packages, uncomment this line!
      - ./addons:/mnt/extra-addons
      - ./etc:/etc/odoo
    
    restart: always       # run as a service

  nginx:
    container_name: nginx
    image: nginx:latest
    restart: always
    depends_on:
      - odoo14
    ports:      
      - 443:443
    volumes:
      - ./nginx/conf:/etc/nginx/conf.d
      - ./ssl:/etc/ssl
      - ./nginx/site:/usr/share/nginx/html
  

Các câu lệnh chạy trong Terminal:

pip3 install html2text

Set timezore trực tiếp trong command

apt-get update && \
apt-get install -yq tzdata && \ 
ln -fs /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime && \ 
dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata

ENV TZ="Asia/Ho_Chi_Minh"

Nội dung trong file conf của nginx:

upstream odoo {
	server odoo14:8069 weight=1 fail_timeout=0;
}

server {
	
	listen 443 ssl;
	charset     utf-8;
	server_name pkp.vn www.pkp.vn;
	root /usr/share/nginx/html;
	index index.html index.htm;

# log files
  access_log /usr/share/nginx/html/openerp.access.log;
  error_log  /usr/share/nginx/html/openerp.error.log;
	
  ssl_certificate /etc/ssl/certificate.crt; 
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private.key;
	ssl_protocols    TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
    ssl_ciphers     HIGH:!aNULL:!MD5;
 
	proxy_read_timeout 3000s;
	proxy_connect_timeout 3000s;
	proxy_send_timeout 3000s;

	# Add Headers for odoo proxy mode
	proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
	proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
	proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 
	
	
  location / {    
		proxy_redirect   off;
    proxy_pass http://odoo;
   
  }
	location ~* /web/static/ {
      proxy_cache_valid 200 90m;
      proxy_buffering  on;
      expires 864000;
      proxy_pass http://odoo;
    }
	# common gzip
	gzip_types text/css text/scss text/plain text/xml application/xml application/json applicat$
	gzip on;
	client_max_body_size 3G;
}
server {
	
	listen 443 ssl;
	charset     utf-8;
	server_name phankienphat.net www.phankienphat.net;
	root /usr/share/nginx/html;
	index index.html index.htm;

# log files
  access_log /usr/share/nginx/html/openerp.access.log;
  error_log  /usr/share/nginx/html/openerp.error.log;
	
	ssl_certificate /etc/ssl/phankienphat.net.pem;
	ssl_certificate_key /etc/ssl/phankienphat.net.key;
	ssl_session_timeout 1d;
	ssl_session_cache shared:SSL:50m;
	ssl_session_tickets off;

  ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
  ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA:ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA:EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:DES-CBC3-SHA:!DSS';
  ssl_prefer_server_ciphers on;

  add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;

 
	proxy_read_timeout 3000s;
	proxy_connect_timeout 3000s;
	proxy_send_timeout 3000s;

	# Add Headers for odoo proxy mode
	proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
	proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
	proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
	proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
 	
	
  location / {    
		proxy_redirect   off;
    proxy_pass http://odoo;
   
  }
	location ~* /web/static/ {
      proxy_cache_valid 200 90m;
      proxy_buffering  on;
      expires 864000;
      proxy_pass http://odoo;
    }
	# common gzip
	gzip_types text/css text/scss text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
	gzip on;
	client_max_body_size 3G;
}

Do proxy cho odoo chat không mở cho phương thức http, nên cho post 8072 và 80 nên cho chạy bình thường. Để app Discuss nhận tin và chuông.

Cấu hình cho odoo

[options]
addons_path = /mnt/extra-addons
admin_passwd = $pbQ
csv_internal_sep = ,
data_dir = /etc/odoo
db_host = db
db_maxconn = 1064
db_name = False
db_password = odoo
db_port = 5432
db_sslmode = prefer
db_template = template0
db_user = odoo
dbfilter = 
demo = {}
email_from = False
geoip_database = /usr/share/GeoIP/GeoLite2-City.mmdb
http_enable = True
http_interface = 
http_port = 8069
import_partial = 
limit_memory_hard = 3221225472
limit_memory_soft = 2684354560
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
limit_time_real_cron = -1
list_db = True
log_db = False
log_db_level = warning
log_handler = :INFO
log_level = info
logfile = /etc/odoo/odoo-server.log
logrotate = False
longpolling_port = 8072
max_cron_threads = 1
max_connections = 800
osv_memory_age_limit = False
osv_memory_count_limit = False
pg_path = None
pidfile = False
proxy_mode = True
reportgz = False
screencasts = 
screenshots = /tmp/odoo_tests
server_wide_modules = base,web
smtp_password = False
smtp_port = 25
smtp_server = localhost
smtp_ssl = False
smtp_user = False
syslog = False
test_enable = False
test_file = False
test_tags = None
transient_age_limit = 1.0
translate_modules = ['all']
unaccent = False
upgrade_path = 
without_demo = False
workers = 2
timezone = Asia/Ho_Chi_Minh

Kết nối data bị Scheduled Actions kích hoạch dưới 5s, đôi khi do workers = 2. Nên phải set timezero. workers = 0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *