CMS cho máy pi4

Việc chọn một hệ thống quản lý nội dung (CMS – Content Management System) tốt phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn, mức độ kỹ thuật, và mục tiêu sử dụng. Dưới đây là một số CMS phổ biến và được coi là tốt trong các tình huống khác nhau:

 1. WordPress: WordPress là một trong những CMS phổ biến nhất trên thế giới. Nó dễ sử dụng, có nhiều plugin và chủ đề cho phép bạn tùy chỉnh trang web dễ dàng. WordPress thường được sử dụng cho các trang web cá nhân, doanh nghiệp nhỏ, và các blog.
 2. Joomla: Joomla là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở mạnh mẽ, phù hợp cho các trang web phức tạp hơn. Nó có một cộng đồng lớn và nhiều phần mở rộng có sẵn.
 3. Drupal: Drupal là một CMS mạnh mẽ hướng tới các dự án lớn và phức tạp. Nó có tích hợp sẵn nhiều tính năng bảo mật và quản lý nội dung mạnh mẽ.
 4. Magento: Magento là một CMS chuyên về thương mại điện tử, phù hợp cho các cửa hàng trực tuyến và doanh nghiệp có yêu cầu cao về giao dịch trực tuyến.
 5. Shopify: Shopify là một dịch vụ quản lý nội dung và thương mại điện tử hoàn chỉnh. Nó thích hợp cho người kinh doanh muốn dễ dàng tạo và quản lý cửa hàng trực tuyến.
 6. Wix: Wix là một dịch vụ CMS và xây dựng trang web trực quan, thích hợp cho người không có kỹ năng lập trình.
 7. Squarespace: Squarespace là một dịch vụ trực quan và dễ sử dụng, tập trung vào việc thiết kế trang web đẹp.
 8. Ghost: Ghost là một CMS tập trung vào việc viết blog và nội dung, thích hợp cho các trang web có nội dung trực quan.

Khi chọn CMS, hãy xem xét các yêu cầu cụ thể của dự án của bạn, cần tích hợp những tính năng gì, có nguồn tài chính bao nhiêu, và mức độ kỹ thuật của bạn. Điều quan trọng là chọn một CMS phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bạn, và một có cộng đồng hỗ trợ đáng tin cậy để giúp bạn trong quá trình triển khai và quản lý.

Lý do chọn WordPress đề làm CMS

How to Install WordPress on Raspberry Pi: Raspberry Pi WordPress Installation

Có nhiều lý do mà WordPress thường được chọn làm hệ thống quản lý nội dung (CMS) cho các trang web. Dưới đây là một số lý do quan trọng:

 1. Dễ sử dụng: WordPress có một giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng, giúp cả người mới học lập trình và người không có kiến thức kỹ thuật có thể tạo và quản lý trang web một cách dễ dàng.
 2. Cộng đồng lớn: WordPress có một cộng đồng sôi nổi và lớn mạnh. Điều này có nghĩa là có nhiều tài liệu hướng dẫn, plugins và chủ đề sẵn có, cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng khi bạn gặp vấn đề.
 3. Phong cách tùy chỉnh: WordPress cho phép bạn tùy chỉnh giao diện trang web của bạn thông qua sử dụng các chủ đề và plugins. Có nhiều chủ đề và plugins miễn phí và trả phí giúp bạn tạo ra trang web theo ý muốn.
 4. Thích hợp cho nhiều loại trang web: WordPress không chỉ dành cho việc tạo blog. Nó có khả năng phát triển cho các loại trang web khác nhau, bao gồm cửa hàng trực tuyến, trang web doanh nghiệp, trang web cá nhân, và thậm chí các trang web phức tạp hơn.
 5. SEO thân thiện: WordPress có nhiều plugin mạnh mẽ giúp bạn tối ưu hóa SEO cho trang web của bạn. Điều này giúp trang web của bạn dễ dàng được tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm như Google.
 6. Bảo mật và cập nhật: WordPress liên tục cập nhật phiên bản để bảo vệ trang web khỏi các lỗ hổng bảo mật. Nó cũng có nhiều plugin bảo mật để giúp tăng cường độ an toàn cho trang web.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng WordPress có thể không phải lựa chọn tốt nhất cho mọi trang web. Nếu bạn có nhu cầu đặc biệt hoặc mục tiêu kỹ thuật phức tạp, có thể có các hệ thống CMS khác phù hợp hơn. Lựa chọn CMS cũng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của bạn và mức độ kỹ thuật của bạn hoặc của đội ngũ phát triển của bạn.

Thực hện cài lên trực tiếp máy Raspberry Pi 4

sudo mysql -u root
CREATE USER ‘wp_user’@’localhost’ identified by ‘StrongPassword’;
CREATE DATABASE wp_db;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wp_db.* TO ‘wp_user’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;

Đăng nhập vô mysql: mysql -u wp_user -p
Nhập pass: StrongPassword
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
MariaDB [(none)]> QUIT

Cài ứng dụng: sudo apt install nginx
sudo apt install php -y
sudo apt install php-mysl -y
Xem service php: sudo systemctl status php* | grep fpm.service

Truy cập vào thư mục muốn chứa website. Sau đó kéo file về wget wordpress.org/latest.tar.gz
Bun nén tar xvf latest.tar.gz
Hoặc lúc này có thể di chuyển thư mục nén đến sudo mv wordpress /srv/myblog
Thay đổi quyền truy cập /srv/myblog to web user: sudo chown -R www-data:www-data /srv/myblog
Cập nhật sudo nano /etc/nginx/conf.d/myblog.conf
Nội dung:
server {
listen 80;
root /srv/myblog;
server_name example.com;
access_log /var/log/nginx/wp_client_access.log;
error_log /var/log/nginx/wp_client_error.log;

location / {
index index.php index.html;
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

# Specify a charset
charset utf-8;
# GZIP
gzip off;

# Add trailing slash to */wp-admin requests.
rewrite /wp-admin$ $scheme://$host$uri/ permanent;

# Prevents hidden files (beginning with a period) from being served
location ~ /. {
access_log off;
log_not_found off;
deny all;
}

###########
# SEND EXPIRES HEADERS AND TURN OFF 404 LOGGING
###########

location ~* ^.+.(xml|ogg|ogv|svg|svgz|eot|otf|woff|mp4|ttf|css|rss|atom|js|jpg|jpeg|gif|png|ico|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|ppt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf)$ {
access_log off;
log_not_found off;
expires max;
}

# Pass all .php files onto a php-fpm or php-cgi server
location ~ .php$ {
try_files $uri =404;
include /etc/nginx/fastcgi_params;
fastcgi_read_timeout 3600s;
fastcgi_buffer_size 128k;
fastcgi_buffers 4 128k;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_pass unix:/run/php/php7.2-fpm.sock;
#fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
}

# ROBOTS

location = /robots.txt {
allow all;
log_not_found off;
access_log off;
}

# RESTRICTIONS
location ~* /(?:uploads|files)/.*.php$ {
deny all;
}
}

Xác minh cú pháp cấu hình:sudo nginx -t
Khởi động lại máy chủ Web Nginx: sudo systemctl restart nginx
Truy cập trang trình hướng dẫn cài đặt WordPress để hoàn tất cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *