Server ubuntu RASPBERRY PI 4

Sau khi cấp nguồn Raspberry Pi, hãy đợi quá trình khởi động hoàn tất và bạn sẽ thấy thông báo sau trên cửa sổ.

Ubuntu 20.04. LTS ubuntu tty1

ubuntu login:

Đăng nhập với người dùng mặc định. Thông tin đăng nhập mặc định là:

login: ubuntu

password: ubuntu

Lần đầu tiên bạn đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu này.

Wifi

Raspberry Pi 4 đã có sẵn thẻ WiFi phần cứng, Đầu tiên hãy xác định các giao diện trong hệ thống.

sudo ls /sys/class/net

eth0 lo wlan0

Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi có 1 thẻ WiFi và tên giao diện là wlan0.

Mở tệp cấu hình Netplan bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào (nano, vim):

sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
 ethernets:
  eth0:
   dhcp4: true
   optional: true
 wifis:
  wlan0:
   dhcp4: true
   access-points:
    "WIFI SSID":
     password: "WiFi Password"
 version: 2
Sau đó lưu và đóng tệp.
Để áp dụng netplan trong Ubuntu, hãy thực thi:
sudo netplan --debug try
sudo netplan --debug generate
sudo netplan --debug apply
Và khởi động lại bằng lệnh: sudo reboot
Sau khi khởi động lại, Raspberry Pi của bạn với Ubuntu đã cài đặt sẽ tự động kết nối với điểm truy cập WiFi của bạn.

Update

Nếu bạn muốn tải phiên bản phần mềm mới nhất: sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

sudo apt autoremove

OpenSSH

sudo apt install openssh-server && sudo ufw enable openssh && sudo ufw reload

sudo service ssh enable

sudo service ssh start

Sử dụng ứng dụng PuTTYgen client trên windows

ssh -p 22 pi@raspberypi.local

Command

MỘT SỐ LỆNH THÔNG DỤNG TRONG LINUX

1.ls -lah /abc Liệt kê chi tiết tất cả thư mục, file con trong /abc

2. cd /abc Chuyển đến thư mục /abc

3. cat /xyz.123 Đọc nội dung file xyz.123

4. nano /xyz.123 Sửa nội dung file xyz.123

5. sudo <command> Thực thi <command> với quyền root

6. cp /xyz.123 /abc/ Copy file xyz.123 đến thư mục /abc

7. mv /xyz.123 /abc/ Chuyển file xyz.123 đến /abc/

8. wget http://konnected.vn/index.html -o xyz.123 Tải file từ liên kết http://konnected.vn/index.html và lưu thành xyz.123

9. bash /abc/xyz.sh Chạy đoạn mã xyz.sh tại /abc/ bằng trình biên dịch bash

10. sudo apt-get update Sử dụng quyền root để cập nhật danh sách phần mềm

11. sudo apt-get upgrade Sử dụng quyền root để cập nhật tất cả phần mềm

 

Mở cổng port firewall

sudo ufw app list

sudo ufw allow http
sudo ufw allow https

sudo ufw deny 25

sudo ufw status

sudo ufw status numbered

sudo ufw delete 5

NoIP

Bạn có thể trở thành người dùng root từ dòng lệnh bằng cách nhập “sudo -s” theo sau là mật khẩu root trên máy của bạn.

 1. cd /usr/local/src/
 2. wget http://www.noip.com/client/linux/noip-duc-linux.tar.gz
 3. tar xf noip-duc-linux.tar.gz
 4. sudo apt-get update
 5. sudo apt-get -y install make (-y = answer ‘yes’ to any prompts)
 6. Check the installed version: make -v
 7. cd noip-2.1.9-1/
 8. make install

Sau đó, bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tài khoản No-IP của mình.

Nếu bạn nhận được thông báo “không tìm thấy” hoặc “thiếu gcc” thì bạn không có công cụ biên dịch gcc trên máy của mình. Bạn sẽ cần cài đặt chúng để tiếp tục. Với quyền root một lần nữa (hoặc với Sudo), hãy đưa ra lệnh bên dưới:

/usr/local/bin/noip2 -C

Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập tên người dùng và mật khẩu No-IP, cũng như tên máy chủ bạn muốn cập nhật. Hãy cẩn thận, một trong những câu hỏi là “Bạn có muốn cập nhật TẤT CẢ máy chủ không.” Nếu trả lời sai, điều này có thể ảnh hưởng đến tên máy chủ trong tài khoản của bạn đang trỏ đến các vị trí khác.

Giờ đây, ứng dụng khách đã được cài đặt và định cấu hình, bạn chỉ cần khởi chạy nó. Chỉ cần đưa ra lệnh cuối cùng này để khởi chạy ứng dụng khách trong nền:

/usr/local/bin/noip2

sudo nano /etc/systemd/system/noip2.service
[Unit]
Description=noip2 service

[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/local/bin/noip2
Restart=always

[Install]
WantedBy=default.target

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl status noip2
sudo systemctl start noip2

Chạy ứng dụng khách khi khởi động

systemctl enable noip2.service (start on boot)

 

Quản lý usb

Trước khi có thể định dạng ổ USB, bạn phải tìm đúng thiết bị. Cắm USB của bạn vào cổng mong muốn và chạy lệnh lsblk để tìm ra tên thiết bị cho ổ đĩa của bạn.  ls /dev/sd*

Tạo điểm gắn kết

sudo mkdir /media/usb
sudo mount /dev/sdb1 /media/usb

When you’re done, just fire off:

sudo umount /media/usb

Tiếp theo, bạn sẽ phải ngắt kết nối phân vùng USB. Chúng tôi sẽ giả định tên thiết bị là / dev / sdb và phân vùng đĩa / dev / sdb1 cho phần còn lại của hướng dẫn này. sudo umount /dev/sdb1

Bạn cũng có thể tự động gắn các thiết bị USB trên Ubuntu Server

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

cài đặt USBmount :

sudo apt-get install usbmount

gắn tất cả các ổ USB vào /media/usb* (usb0, usb1, usb2 …)

Để xác minh xem ổ USB đã được gắn chính xác hay chưa, bạn có thể sử dụng df -h để xem tất cả các ổ có sẵn và các điểm gắn tương ứng của chúng

Để hủy gắn ổ đĩa, bạn có thể sử dụng umount.

sudo umount /media/usb0

Dùng IO này thì máy thấy nóng quá!

Dùng HỆ ĐIỀU HÀNH RASPBIAN 64bit

https://konnected.vn/tech/khoi-dong-boot-pi4b-tu-usb-ssd-2020-06-08

Update Raspberry Pi Firmware

https://www.freva.com/raspberry-pi-firmware-update/

Mở Raspberry Pi Imager.

Nhấp vào nút bên trái “CHOOSE OS” để chọn công cụ chúng tôi sẽ cài đặt để cập nhật chương trình cơ sở.
Cuộn xuống và nhấp vào “Misc utility images >”, trong menu tiếp theo, nhấp vào “Bootloader >”. Và trong menu cuối cùng, bạn có thể chọn giữa 3 loại khởi động:
– Khởi động bằng thẻ SD: Khởi động ‘cổ điển’: Raspberry Pi của bạn khởi động từ thẻ SD
– Khởi động qua USB: Nếu bạn muốn khởi động từ ổ SSD được kết nối với USB- cổng chẳng hạn
– Network Boot : Để khởi động từ máy chủ từ xa qua mạng của bạn

Bây giờ hãy nhấp vào nút giữa “CHOOSE STORAGE” để chọn thẻ SD của bạn. Khi quá trình ghi kết thúc, bạn có thể tháo thẻ SD khỏi PC và lắp nó vào Raspberry Pi. Kết nối màn hình với cổng HDMI. Và cuối cùng, cắm cáp nguồn vào đầu nối USB-C trên bo mạch của bạn. Bây giờ bạn chỉ cần đợi khoảng 10 giây cho đến khi màn hình của bạn chuyển sang màu xanh hoàn toàn. Màu xanh lá cây có nghĩa là cập nhật bootloader đã thành công. Bây giờ bạn có thể tháo cáp nguồn và thẻ SD. Trong lần khởi động tiếp theo, chương trình cơ sở mới nhất sẽ được cài đặt trên bo mạch của bạn.

Quản lý user

Liệt kệ user: sudo -l

Thay đổi password: sudo passwd root

Truy cập user: su – username

thoát user: exit

Gán quyền truy cập: sudo chmod 755 /etc/systemd/system/odoo.service
Xem tiến trình chạy: htop

Cài odoo 12 trên ubuntu

Chỉ thấy ubuntu 20 mới sử dụng python phù hợp cho odoo12. Cài PostegreSQL qua câu lệnh: sudo apt-get install postgresql -y.

Chuyển qua quyền root: sudo -su

 Cài đặt kho lưu trữ Odoo và tiến hành cài đặt:

$ wget -O – https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add –

$ echo “deb http://nightly.odoo.com/12.0/nightly/deb/ ./” >> /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

exit

sudo apt-get install odoo -y

Wkhtmltopdf là một phần mềm tùy chọn cho phép Odoo tạo bản in ở định dạng PDF. Mặc dù nó không phải là một yêu cầu thiết yếu cho hoạt động chính xác của Odoo, nhưng nên cài đặt nó, bởi vì sớm hay muộn chắc chắn sẽ cần phải in, như trong trường hợp hóa đơn được in.

sudo apt-get install wkhtmltopdf sudo nano /etc/odoo/odoo.conf cập nhật thư mục chứa addon: addons_path = /opt/odoo12/odoo/addons,/opt/odoo12/odoo-addons khởi động lại dịch vụ Odoo: sudo /etc/init.d/odoo restart sudo systemctl daemon-reload sudo systemctl start odoo (for running always odoo12 on the startup service) sudo service odoo start (for running odoo12 manualy, service stop automatic while restart) sudo service odoo status (check log status service odoo) sudo service odoo stop (stop service odoo12) sudo service odoo restart (restart service odoo12) Nên thêm những modules python yêu cầu của odoo: pip3 install wheel pip3 install -r odoo12/odoo/requirements.txt sudo python -m pip install html2text sudo systemctl restart odoo sudo journalctl -u odoo

Bật đa xử lý

Theo mặc định, Odoo đang hoạt động ở chế độ đa luồng. Để triển khai sản xuất, nên thay đổi sang máy chủ đa xử lý vì nó làm tăng tính ổn định và sử dụng tài nguyên hệ thống tốt hơn.

Để kích hoạt đa xử lý, bạn cần chỉnh sửa cấu hình Odoo và đặt số lượng quy trình thợ không bằng không. Số lượng thợ được tính dựa trên số lõi CPU trong hệ thống và bộ nhớ RAM khả dụng.

Theo tài liệu chính thức của Odoo, để tính toán số lượng công nhân và kích thước bộ nhớ RAM cần thiết, bạn có thể sử dụng các công thức và giả định sau:

Tính toán số lượng công nhân

 • Số lượng công nhân tối đa lý thuyết = (system_cpus * 2) + 1
 • 1 worker có thể phục vụ ~= 6 người dùng đồng thời
 • Công nhân Cron cũng yêu cầu CPU

Tính toán kích thước bộ nhớ RAM

 • Chúng tôi sẽ xem xét rằng 20% tất cả các yêu cầu là yêu cầu nặng và 80% là yêu cầu nhẹ hơn. Các yêu cầu nặng đang sử dụng khoảng 1 GB RAM trong khi các yêu cầu nhẹ hơn đang sử dụng khoảng 150 MB RAM
 • RAM cần thiết = number_of_workers * ( (light_worker_ratio * light_worker_ram_estimation) + (heavy_worker_ratio * heavy_worker_ram_estimation) )

Nếu bạn không biết mình có bao nhiêu CPU trên hệ thống của mình, hãy sử dụng lệnh grep sau: grep -c ^processor /proc/cpuinfo

Giả sử bạn có một hệ thống với 4 lõi CPU, bộ nhớ RAM 8 GB và 30 người dùng Odoo đồng thời.

 • 30 users / 6 = **5** (5 là số lượng công nhân lý thuyết cần thiết)
 • (4 * 2) + 1 = **9** ( 9 là số lượng công nhân tối đa theo lý thuyết)

Dựa trên cách tính trên, bạn có thể sử dụng 5 công nhân + 1 công nhân cho công nhân cron là tổng cộng 6 công nhân.

Tính toán mức tiêu thụ bộ nhớ RAM dựa trên số lượng công nhân:

 • RAM = 6 * ((0.8*150) + (0.2*1024)) ~= 2 GB of RAM

Tính toán cho thấy cài đặt Odoo sẽ cần khoảng 2GB RAM.

Để chuyển sang chế độ đa xử lý, hãy mở tệp cấu hình và nối thêm các giá trị được tính toán:

limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
max_cron_threads = 1
workers = 5

Khởi động lại dịch vụ Odoo để các thay đổi có hiệu lực: sudo systemctl restart odoo

Cài đặt Nginx

sudo apt install nginx

sudo systemctl status nginx

sudo ufw allow ‘Nginx Full’

sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com.conf

# Odoo servers
upstream odoo {
 server 127.0.0.1:8069;
}

upstream odoochat {
 server 127.0.0.1:8072;
}

# HTTP -> HTTPS
server {
 listen 80;
 server_name www.example.com example.com;

 include snippets/letsencrypt.conf;
 return 301 https://example.com$request_uri;
}

# WWW -> NON WWW
server {
 listen 443 ssl http2;
 server_name www.example.com;

 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
 include snippets/ssl.conf;
 include snippets/letsencrypt.conf;

 return 301 https://example.com$request_uri;
}

server {
 listen 443 ssl http2;
 server_name example.com;

 proxy_read_timeout 720s;
 proxy_connect_timeout 720s;
 proxy_send_timeout 720s;

 # Proxy headers
 proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
 proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;

 # SSL parameters
 ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
 ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
 ssl_trusted_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/chain.pem;
 include snippets/ssl.conf;
 include snippets/letsencrypt.conf;

 # log files
 access_log /var/log/nginx/odoo.access.log;
 error_log /var/log/nginx/odoo.error.log;

 # Handle longpoll requests
 location /longpolling {
  proxy_pass http://odoochat;
 }

 # Handle / requests
 location / {
  proxy_redirect off;
  proxy_pass http://odoo;
 }

 # Cache static files
 location ~* /web/static/ {
  proxy_cache_valid 200 90m;
  proxy_buffering on;
  expires 864000;
  proxy_pass http://odoo;
 }

 # Gzip
 gzip_types text/css text/less text/plain text/xml application/xml application/json application/javascript;
 gzip on;
}

sudo systemctl restart nginx

Thêm font unicode

Font chữ Times New Roman là font tiêu chuẩn mà bất cứ văn bản nào đều sử dụng: từ văn phòng, hành chính, các công ty, siêu thị, shop đều sử dụng. sudo apt update
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer Chọn OK, rồi Yes.

Sau đó, update font lên hệ thống sudo fc-cache -f -v

Download and uncompress in /path/to/your/python/site-packages/reportlab/fonts these file

http://www.reportlab.com/ftp/fonts/pfbfer.zip

Restart server and try

Chuyển thẻ nhớ sang ssd

https://beebom.com/how-clone-raspberry-pi-sd-card-windows-linux-macos/

Windows thì dùng Win32DiskImager. Linux và Mac dùng câu lệnh.

sao chép hoặc sao lưu  thẻ micro SD Raspberry Pi vào một tệp hình ảnh và khôi phục hình ảnh sau khi chúng tôi thử nghiệm xong. Lưu ý : Phương pháp này sẽ tạo một tệp hình ảnh có kích thước chính xác bằng tổng dung lượng của thẻ SD. Ví dụ: nếu bạn có thẻ SD 16 GB, thì tệp hình ảnh thu được cũng sẽ là 16 GB, bất kể cài đặt của bạn đang thực sự sử dụng bao nhiêu dung lượng. Có một phương pháp để thu nhỏ kích thước hình ảnh, nhưng phương pháp này chỉ hoạt động trên Linux.

Windows

Sao lưu thẻ SD Raspberry Pi

1. Lắp thẻ micro SD mà bạn muốn sao chép vào PC bằng USB hoặc đầu đọc thẻ tích hợp. 2. Tải xuống và cài đặt Win32DiskImager rồi chạy nó. 3. Trong  phần Thiết bị ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn ổ đĩa thẻ SD của bạn . Đó là D:trong trường hợp của tôi. Bây giờ hãy nhấp vào biểu tượng thư mục ở bên trái của nó, rồi chọn vị trí và tên tệp nơi tệp hình ảnh sẽ được lưu. Tôi đã chọn tên tệp raspbian_backup_19_oct.img. Bạn có thể chọn bất kỳ tên tệp nào bạn thích, nhưng tốt hơn là nên có .imgphần mở rộng. Sau khi hoàn tất, nhấp vào nút Đọc .

Image

4. Điều này sẽ tạo một bản sao của thẻ SD ở vị trí bạn đã chỉ định. Quá trình sao chép sẽ mất một lúc để hoàn thành, vì vậy đừng tắt hoặc đặt PC của bạn ở chế độ ngủ trong khoảng thời gian này. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ nhận được thông báo “Đã đọc thành công”.

Giờ đây, bạn có thể tự do lắp lại thẻ vào Raspberry Pi của mình và phá vỡ mọi thứ hoặc cài đặt một bản phân phối mới. Sau khi chơi xong và muốn khôi phục ảnh đã sao lưu, hãy làm theo các bước trong phần tiếp theo.

Khôi phục thẻ SD Raspberry Pi

Lắp thẻ micro SD vào PC của bạn và mở Win32DiskImager. Chọn tệp hình ảnh bạn đã tạo trước đó và ổ đĩa thích hợp trong phần Thiết bị . Bây giờ, bấm vào nút Viết . Hình ảnh sẽ được lưu vào thẻ SD, chính xác như thế nào, tại thời điểm bạn sao chép nó.

Image 1

Một lần nữa, quá trình này sẽ mất một lúc tùy thuộc vào kích thước của thẻ SD. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, bạn có thể tháo thẻ khỏi PC và lắp lại vào Raspberry Pi.

Hướng dẫn Linux

Sao lưu thẻ SD Raspberry Pi

1. Lắp thẻ SD vào PC của bạn bằng USB hoặc đầu đọc thẻ tích hợp. Bây giờ hãy mở cửa sổ Terminal và nhập lệnh sudo fdisk -l. Điều này sẽ liệt kê tất cả các hệ thống tập tin có trên hệ thống của bạn.

2. Cố gắng tìm tên thiết bị trên thẻ SD của bạn. Tôi có thẻ SD 16 GB, vì vậy nó dễ dàng được xác định là thiết bị /dev/sdbcó kích thước 14,9 GB. Điều này là do dung lượng lưu trữ thực tế trên thiết bị luôn thấp hơn một chút so với quảng cáo. Ghi lại tên thiết bị này .

Image 2

3. Sử dụng ddlệnh để ghi hình ảnh vào đĩa cứng của bạn. Ví dụ: sudo dd if=/dev/sdb of=~/raspbian_backup.img

Ở đây, tham số if (tệp đầu vào) chỉ định tệp cần sao chép. Trong trường hợp của tôi, đó  /dev/sdblà tên thiết bị của thẻ SD của tôi. Thay thế nó bằng tên thiết bị của bạn. Tham số of (tệp đầu ra) chỉ định tên tệp để ghi vào. Tôi đã chọn raspbian_backup.imgtrong thư mục nhà của tôi.

Lưu ý : Hãy cẩn thận và kiểm tra kỹ các tham số trước khi thực hiệnddlệnh, vì nhập sai tham số ở đây có khả năng phá hủy dữ liệu trên ổ đĩa của bạn.

Bạn sẽ không thấy bất kỳ đầu ra nào từ lệnh cho đến khi quá trình sao chép hoàn tất và quá trình này có thể mất một lúc, tùy thuộc vào kích thước thẻ SD của bạn. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ thấy một đầu ra như sau.

Image 3

Bây giờ bạn có thể tháo thẻ SD và sử dụng nó trong Pi của mình. Khi bạn đã sẵn sàng khôi phục ảnh đã sao lưu, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

Khôi phục thẻ SD Raspberry Pi

1. Lắp thẻ SD vào PC của bạn. Trước khi chúng tôi khôi phục hình ảnh, điều quan trọng là đảm bảo rằng các phân vùng của thẻ SD không được đếm . Để xác minh điều này, hãy mở Terminal và thực hiện lệnh sudo mount | grep sdb. Tại đây, hãy thay thế sdbbằng tên thiết bị của thẻ SD của bạn.

Nếu bạn thấy đầu ra trống, bạn không cần phải làm gì cả. Nếu bạn thấy một số phân vùng được gắn kết, hãy ngắt kết nối những phân vùng được liệt kê. Ví dụ:

sudo umount /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4
2. Sử dụng lệnh dd để ghi tệp hình ảnh vào thẻ SD: Sudo dd if=~/raspbian_backup.img of=/dev/sdb
Đây giống như lệnh chúng tôi đã sử dụng để tạo một bản sao, nhưng đảo ngược . Lần này, tệp đầu vào if là hình ảnh sao lưu, trong khi tệp đầu ra of là thiết bị thẻ SD.

Một lần nữa, xác minh và xác minh lại các tham số tại đây , vì nhập sai lệnh tại đây sẽ gây mất dữ liệu vĩnh viễn.
Sau khi ghi xong, bạn sẽ thấy xác nhận từ dd. Sau đó, bạn có thể tháo thẻ khỏi PC và lắp lại vào Raspberry Pi.

hướng dẫn macOS
Sao lưu thẻ SD Raspberry Pi
1. Lắp thẻ SD vào máy Mac của bạn bằng USB hoặc đầu đọc thẻ tích hợp. Bây giờ hãy mở cửa sổ Terminal và nhập lệnh diskutil list. Cố gắng xác định ID thiết bị của thẻ SD của bạn. Ví dụ: của tôi hiển thị dưới dạng /dev/disk3.
Image 4

2. Tháo thẻ SD của bạn: diskutil unmountDisk /dev/disk3

Tại đây, hãy thay thế  disk3bằng tên thẻ SD mà bạn đã xác định ở bước 1.

3. Sử dụng ddlệnh để ghi hình ảnh vào đĩa cứng của bạn. Ví dụ:

sudo dd if=/dev/disk3 of=~/raspbian_backup.img

Ở đây,  iftham số (tệp đầu vào) chỉ định tệp cần sao chép. Trong trường hợp của tôi, đó  /dev/disk3là tên thiết bị của thẻ SD của tôi. Thay thế nó bằng tên thiết bị của bạn. Tham ofsố (tệp đầu ra) chỉ định tên tệp để ghi vào. Tôi đã chọn raspbian_backup.imgtrong thư mục nhà của tôi.

Lưu ý : Hãy cẩn thận và kiểm tra kỹ các tham số trước khi thực hiện dd lệnh, vì nhập sai tham số ở đây có khả năng phá hủy dữ liệu trên ổ đĩa của bạn.

Bạn sẽ không thấy bất kỳ đầu ra nào từ lệnh cho đến khi quá trình sao chép hoàn tất và quá trình này có thể mất một lúc, tùy thuộc vào kích thước thẻ SD của bạn. Sau đó, bạn có thể tháo thẻ SD và sử dụng nó trong Pi của mình. Khi bạn đã sẵn sàng khôi phục ảnh đã sao lưu, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 

Lưu ý điện áp cấp cho ssd sẽ không chạy được.

Boot Ubuntu Server 22.04 LTS from USB SSD on Raspberry Pi 4

Boot Raspberry Pi 4 từ SSD

Khởi động Raspberry Pi của bạn bằng SSD rất được khuyến khích vì nó nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều so với thẻ nhớ microSD. Bạn có thể sử dụng bất kỳ ổ SSD ngoài nào có sẵn trên thị trường. Điều này bao gồm SSD M.2, SATA và NVMe/PCIe.

Chuẩn bị thẻ nhớ dung lượng thấp để nạp thiết lập boot usb.

Nhấp vào nút Choose OS và sau đó nhấp vào Misc Utility Images > Bootloader > USB Boot

Phần mềm Raspberry Pi Imager tự download nạp vào thẻ. Xong tháo thẻ gắn vào máy.

 1. Kết nối nguồn điện với Raspberry Pi để bật nó lên. Pi sẽ tự động đọc và flash bộ nạp khởi động USB từ thẻ nhớ microSD được kết nối. Quá trình này mất vài giây.
 2. Khi đèn flash thành công, đèn LED màu xanh lá cây trên Raspberry Pi bắt đầu nhấp nháy đều đặn. Để xác nhận thêm, hãy kết nối cổng HDMI với màn hình. Nếu màn hình hiển thị màn hình màu xanh lá cây, điều đó cho biết quá trình flash đã hoàn tất.
 3. Tắt Raspberry Pi và ngắt kết nối hoặc tháo thẻ nhớ microSD.

Để khởi động Raspberry Pi Zero, Raspberry Pi 3, Raspberry Pi 4 hoặc Raspberry Pi 400 qua SSD, bạn phải cài đặt hệ điều hành, chẳng hạn như Raspberry Pi OS trên SSD bằng cách sử dụng Raspberry Pi Imager (hoặc công cụ Balena Etcher). Sau khi viết HĐH, bạn có thể kết nối SSD với Raspberry Pi thông qua cổng USB và khởi động HĐH từ SSD.

Sử dụng SSD làm bộ lưu trữ cho Raspberry Pi

Sau khi khởi động hệ điều hành từ ổ SSD ngoài, bạn có thể sử dụng không gian còn lại trong SSD làm bộ lưu trữ vĩnh viễn để lưu trữ dữ liệu khác. Để kiểm tra dung lượng lưu trữ khả dụng, hãy chạy lệnh sau trong ứng dụng Terminal.

df -h
Hiện nay OS rasp là chạy trên ssd được.
https://computingforgeeks.com/how-to-install-odoo-on-debian-linux/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *