API trong odoo

API là gì?

API …..

Dùng Postman để gửi nhận API

https://www.cybrosys.com/blog/configure-postman-for-sending-api-requests

ví dụ dùng tool https://odoo-restapi.readthedocs.io/en/latest/index.html

Những lỗi odooo

odoo[503]: Warn: Can’t find .pfb for face ‘Times-Roman’

Dùng câu lệnh: pip3 install reportlab –upgrade

Nếu không chạy dùng câu khác: sudo python3 -m pip install reportlab –upgrade

sudo service odoo restart

sudo service odoo status

cập nhật service: sudo systemctl daemon-reload

Để xem luồng nhật ký trực tiếp khi máy chủ odoo đang thực hiện yêu cầu, hãy nhập lệnh sau:

    tail -f /var/log/odoo/odoo-server.log

Để xem 100 mục nhập gần đây nhất, bao gồm cả yêu cầu hiện tại, hãy nhập: (giá trị này có thể là bất kỳ số nào)

    tail -f -n 100 /var/log/odoo/odoo-server.log

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *