Cài odoo 14 trên docker| hạ tầng k8s

Cài odoo 14 trên docker| hạ tầng k8s

Cài docker trên windows 10

Bước 1 – Kích hoạt Hệ thống con Windows cho Linux
Trước tiên, bạn phải bật tính năng tùy chọn “Hệ thống con Windows dành cho Linux” trước khi cài đặt bất kỳ bản phân phối Linux nào trên Windows. Mở command ờ quyền administrator, chạy lệnh như sao:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
Bước 2 – Kiểm tra các yêu cầu để chạy WSL 2
Đối với hệ thống x64: Phiên bản 1903 trở lên, với Bản dựng 18362 trở lên.
Để kiểm tra phiên bản và số bản dựng của bạn, hãy chọn phím logo Windows + R , nhập winver , chọn OK
Bước 3 – Bật tính năng Máy ảo
Trước khi cài đặt WSL 2, bạn phải bật tính năng tùy chọn Nền tảng Máy ảo . Máy của bạn sẽ yêu cầu khả năng ảo hóa để sử dụng tính năng này.
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart
Bước 4 – Tải xuống gói cập nhật nhân Linux
Tải xuống gói mới nhất:
Gói cập nhật nhân Linux WSL2 cho máy x64 https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi
Chạy gói cập nhật đã tải xuống ở bước trước. (Nhấp đúp để chạy – bạn sẽ được nhắc về các quyền nâng cao, hãy chọn ‘có’ để phê duyệt cài đặt này.)

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo – đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định của bạn khi cài đặt các bản phân phối Linux mới. (Bỏ qua bước này nếu bạn muốn các bản cài đặt Linux mới của mình được đặt thành WSL 1).
Bước 5 – Đặt WSL 2 làm phiên bản mặc định của bạn
wsl –set-default-version 2
Bước 6 – Cài đặt bản phân phối Linux
Mở Microsoft Store và chọn bản
Lần đầu tiên bạn khởi chạy bản phân phối Linux mới được cài đặt, một cửa sổ bảng điều khiển sẽ mở ra và bạn sẽ được yêu cầu đợi một hoặc hai phút để các tệp được giải nén và được lưu trữ trên PC của bạn. Sau đó, bạn sẽ cần tạo tài khoản người dùng và mật khẩu cho bản phân phối Linux mới của mình .

Tham khảo thêm https://duongdinh24.com/cai-dat-docker-tren-windows/

Sử dụng Ubuntu 20.04 LTS làm nền tảng hệ điều hành để cài đặt ODOO.

1. Kiểm tra Docker đang chạy
Chỉ cần chạy một lệnh – docker trên thiết bị đầu cuối lệnh của hệ điều hành của bạn, để xác nhận rằng bạn có nó.

2. Cài đặt Odoo Docker Image
Khi bạn có Docker trên hệ thống của mình, để cài đặt Odoo Container, chúng tôi chỉ cần chạy một lệnh duy nhất. Đó là bởi vì trung tâm Docker đã có sẵn hình ảnh chính thức của Odoo.

docker pull odoo:14

Cài odoo 14 trên docker| hạ tầng k8s

3. Cài đặt Hình ảnh Docker Cơ sở dữ liệu PostgreSQL
Điều tiếp theo chúng ta cần thiết lập cơ sở dữ liệu để Odoo lưu dữ liệu của nó trên Docker. Cũng giống như bất kỳ ứng dụng phổ biến nào khác, chúng tôi cũng đã có sẵn một hình ảnh được tạo sẵn cho cơ sở dữ liệu này. Do đó, chỉ trên dòng lệnh đầu cuối của bạn-

docker pull postgres

4. Tạo vùng chứa cơ sở dữ liệu
Chà, chúng ta đã tải xuống hình ảnh PostgreSQL ở trên, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo vùng chứa với cơ sở dữ liệu.
docker run -d -v odoo-db:/var/lib/postgresql/data -e POSTGRES_USER=odoo -e POSTGRES_PASSWORD=odoo -e POSTGRES_DB=postgres –name db postgres
Ghi chú: Đừng quên thay đổi cơ sở dữ liệu user và password bao gồm DB name cái bạn muốn gán trước khi chạy lệnh.

Explanation:

Let’s break the above command to understand what is happening.

docker run -d -v: Đây là lệnh docker để tạo và khởi động vùng chứa bằng cách sử dụng hình ảnh đã tải xuống.

odoo-db:/var/lib/postgresql/data – Sử dụng điều này, chúng tôi đã tạo một thư mục riêng biệt chuyên dụng sẽ lưu trữ dữ liệu cơ sở dữ liệu. Điều này có nghĩa là ngay cả sau khi loại bỏ vùng chứa, dữ liệu Odoo của chúng tôi sẽ vẫn nguyên vẹn để sử dụng trong tương lai.

POSTGRES_USER=odoo – Một người dùng được tạo cho cơ sở dữ liệu, thay đổi giá trị với bất kỳ giá trị nào bạn muốn.

POSTGRES_PASSWORD=odo0 – Mật khẩu cho người dùng cơ sở dữ liệu đã tạo. Ngoài ra, hãy thay đổi giá trị này để đặt mật khẩu của bạn.

POSTGRES_DB=postgres – Đó là tên Cơ sở dữ liệu bạn muốn sử dụng.

–name db – Tên vùng chứa để xác định nó.

postgres – Đó là tên của hình ảnh PostgreSQL đã tải xuống mà chúng tôi đang sử dụng để tạo vùng chứa.

6. Tạo và chạy Odoo Container
Giống như chúng tôi đã làm với PostgreSQL, chúng tôi cũng sử dụng hình ảnh Odoo 14 hoặc 13 đã tải xuống để tạo và chạy vùng chứa cho nó.

docker run -v odoo-data:/var/lib/odoo -d -p 8069:8069 –name odoo –link db:db -t odoo:14
Explanation:
odoo-data:/var/lib/odoo: Chúng tôi đã tạo một thư mục dữ liệu liên tục chuyên dụng sẽ lưu trữ dữ liệu Odoo và các tệp cấu hình và sẽ vẫn ở đó ngay cả sau khi xóa vùng chứa.
-p 8069:8069: Mở Cổng 8069 của docker để truy cập giao diện web Odoo ra khỏi docker. Hay nói một cách đơn giản ở đây chúng ta đang ánh xạ cổng container của docker với cổng 8069 của hệ thống.
–name odoo – Đó là tên mà chúng tôi đang đặt cho thùng chứa của chúng tôi.
–link db:db – Liên kết vùng chứa PostgreSQL với vùng chứa Odoo để chúng có thể giao tiếp.

Nhưng trái lại odoo:14 là hình ảnh Docker mà chúng tôi đang sử dụng để tạo vùng chứa.

7. Mở Cổng trong tường lửa
Bây giờ, để truy cập giao diện Odoo Web từ bên ngoài máy chủ mà bạn đã cài đặt nó bằng docker, chúng ta phải mở cổng 8069 của nó trên hệ thống.
For Ubuntu, Debian, Linux Mint, and others similar:

sudo ufw allow 8069
8. Truy cập giao diện Odoo Web và Tạo Cơ sở dữ liệu
Bây giờ, hãy truy cập bất kỳ PC hoặc Máy tính xách tay nào có thể truy cập địa chỉ ip của Máy chủ nơi bạn đã cài đặt Docker và vùng chứa của nó. Sau đó, mở trình duyệt và trỏ nó đến địa chỉ ip-máy chủ cùng với số cổng 8069.

Cài đặt Odoo 14 bằng một lệnh.

curl -s https://raw.githubusercontent.com/minhng92/odoo-14-docker-compose/master/run.sh | sudo bash -s odoo-one 10014 20014
để thiết lập phiên bản Odoo đầu tiên @ localhost:10014(mật khẩu chính mặc định minhng.info
Một số đối số:
Đối số đầu tiên ( odoo-one ): Thư mục triển khai Odoo
Đối số thứ hai ( 10014 ): Cổng Odoo
Đối số thứ ba ( 20014 ): cổng trò chuyện trực tiếp
Nếu curl không tìm thấy, hãy cài đặt nó:
$ sudo apt-get install curl
# or
$ sudo yum install curl
Cách sử dụng
Khởi động vùng chứa:
docker-compose up

  • Sau đó mở localhost:10014để truy cập Odoo 14.0. Nếu bạn muốn khởi động máy chủ bằng một cổng khác, hãy thay đổi 10014 thành một giá trị khác trong docker-compos.yml :

ports:
– “10014:8069”

Chạy vùng chứa Odoo ở chế độ tách rời (có thể đóng thiết bị đầu cuối mà không dừng Odoo):

docker-compose up -d
Nếu bạn gặp sự cố về quyền , hãy thay đổi quyền của thư mục để đảm bảo rằng vùng chứa có thể truy cập vào thư mục:

$ git clone https://github.com/minhng92/odoo-14-docker-compose
$ sudo chmod -R 777 addons
$ sudo chmod -R 777 etc
$ mkdir -p postgresql
$ sudo chmod -R 777 postgresql

Tăng số tệp xem tối đa từ 8192 (mặc định) lên 524288 . Để tránh lỗi khi chúng tôi chạy nhiều phiên bản Odoo. Đây là một bước không bắt buộc . Các lệnh này dành cho người dùng Ubuntu:

$ if grep -qF “fs.inotify.max_user_watches” /etc/sysctl.conf; then echo $(grep -F “fs.inotify.max_user_watches” /etc/sysctl.conf); else echo “fs.inotify.max_user_watches = 524288” | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; fi
$ sudo sysctl -p # apply new config immediately

Odoo 16 Docker Compose

$ git clone https://github.com/minhng92/odoo-16-docker-compose
$ cd odoo-16-docker-compose
$ sudo chmod -R 777 addons && sudo chmod -R 777 etc && mkdir -p postgresql && sudo chmod -R 777 postgresql
$ if grep -qF “fs.inotify.max_user_watches” /etc/sysctl.conf; then echo $(grep -F “fs.inotify.max_user_watches” /etc/sysctl.conf); else echo “fs.inotify.max_user_watches = 524288” | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; fi
$ sudo sysctl -p # apply new config immediately
$ docker-compose up -d
Mở localhost:10016 để truy cập Odoo 16. Database password: minhng.info .
Thay đổi cổng kết nối tại docker-compose.yml, thêm addon chỉ cần chép vào addons, thêm thư viện pip trong docker mở Terminal nhập câu lệnh không cần có sudo

Tiện ích bổ sung tùy chỉnh

Addons / thư mục chứa các addon tùy chỉnh. Chỉ cần đặt các addon tùy chỉnh của bạn nếu bạn có.
Cấu hình và nhật ký Odoo

  • Để thay đổi cấu hình Odoo, hãy chỉnh sửa tệp: etc / odoo.conf .
  • Tệp nhật ký: etc / odoo-server.log
  • Mật khẩu cơ sở dữ liệu mặc định ( admin_passwd ) là minhng.info, vui lòng thay đổi nó @ etc / odoo.conf # L60

 Các câu lệnh trong  Terminal của docker

Debian/Ubuntu bỏ sudo khi thực hiện câu lệnh
apt update && apt upgrade
Cài đặt git package: apt-get install git
Clone từ kho GitHub.
/opt là một thư mục cài đặt phổ biến cho các gói của bên thứ ba, vì vậy, bạn nên để cài đặt vào /opt/letsencrypt: git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
Đến thư mục mới /opt/letsencrypt:
cd /opt/letencrypt
ufw allow 80
ufw allow 443
apt install letsencrypt
certbot certonly –standalone –agree-tos –preferred-challenges http -d domain-name.com
apt install python3-certbot-nginx

Share ổ đĩa

 

Cài odoo 14 trên docker| hạ tầng k8s

Mặc định thì đã chia sẻ ổ cứng trong mnt, sử dụng cmd để truy cập vô thư mục của ổ đĩa cd /mnt ls Thực hiện thao tác copy: cp /path/to/source /path/to/dest/directory/ . Thêm -v: hiện thị chi tiết file copy, -r: copy toàn bộ cả thư mục đang chứa nó (source) vao trong thư mục directory. cp -r -v /mnt/h/odoo14/enterprise /home/toan/odoo14 Để xóa thư mục có dữ liệu bên trong thì ta dùng lệnh: rm -r dirname

Quản lý vùng chứa Odoo

 

Chạy Oodo :

 

 

docker-compose up -d

Khởi động lại Odoo :

docker-compose restart

Dừng Odoo :

docker-compose down

Trò chuyện trực tiếp

Trong docker-compo.yml # L21, chúng tôi đã để lộ cổng 20014 để trò chuyện trực tiếp trên máy chủ lưu trữ.

Định cấu hình nginx để kích hoạt tính năng trò chuyện trực tiếp (trong sản xuất):

#...
server {
  #...
  location /longpolling/ {
    proxy_pass http://0.0.0.0:20014/longpolling/;
  }
  #...
}
#...

Tham khảo: https://github.com/minhng92/odoo-14-docker-compose, https://hub.docker.com/_/odoo
https://www.thesitewizard.com/general/generate-own-free-letsencrypt-certificate.shtml

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *