Linh hoạt odoo trên Debian

Xem máy đang dùng Debian phiên bản nào bằng câu lệnh :

lsb_release -a

Mình sẽ thấy kết quả:

No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release: 12
Codename: bookworm

Phải chắc hệ thống cập nhật:sudo apt update -y
Wkhtmltopdf là một công cụ dòng lệnh nguồn mở để hiển thị dữ liệu HTML sang định dạng PDF bằng cách sử dụng webkit Qt. Để cài đặt wkhtmltopdf trên máy chủ Debian 12 của bạn, hãy thực hiện lệnh bên dưới.

apt install wkhtmltopdf
wkhtmltopdf --version

Để kiểm tra phiên bản wkhtmltopdf, chúng ta có thể thực hiện lệnh bên dưới.
Trước khi cài đặt Odoo 15 trên Debian 10 / Debian 11, chúng ta cần thêm kho lưu trữ Odoo apt vào hệ thống cục bộ của mình.

Nhập khóa kho lưu trữ GPG:

sudo apt install gnupg2 
wget https://nightly.odoo.com/odoo.key 
cat odoo.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/odoo.gpg >/dev/null

Thêm kho lưu trữ Odoo vào hệ thống của bạn:
echo “deb http://nightly.odoo.com/15.0/nightly/deb/ ./” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/odoo.list
Sau khi kho lưu trữ được thêm vào, hãy cập nhật bộ đệm Apt của bạn.
sudo apt update
Sau đó cài đặt Odoo 15 trên Debian 11 / Debian 10.
sudo apt install odoo
Sau này có muốn thay đổi phiên bản odoo chỉ cần thay đổi trong
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/odoo.list

Lưu ý nên xóa database trước khi remove app rồi thay đổi phiên bản.
Thay đổi người dùng thành người dùng cơ sở dữ liệu của bạn: sudo su postgres
Khởi động Psql:psql
Liệt kê các cơ sở dữ liệu có sẵn: l
Bỏ cơ sở dữ liệu: drop database your_db_name_to_remove;
Thoát psql: q
Thoát không gian người dùng-người dùng cơ sở dữ liệu: exit
Khởi động lại máy chủ odoo, ví dụ: sudo service odoo-server restart
Nếu bạn nhận được thông báo như “Không thể xóa cơ sở dữ liệu. CHI TIẾT: Có 5 phiên khác đang sử dụng cơ sở dữ liệu postgres”, bạn cần xóa các kết nối đang hoạt động bằng cách nhập: SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname = ‘your_db_name_to_remove’ AND pid != pg_backend_pid();

sudo apt-get remove odoo, sudo apt-get purge odoo, sudo apt-get autoremove
sudo apt install -f
OR
sudo apt install –fix-broken
sudo apt remove –purge package_name
sudo apt clean
sudo apt autoremove
sudo ls -l /var/lib/dpkg/info | grep -i package_name
sudo mv /var/lib/dpkg/info/package-name.* /tmp
sudo rm -r /var/lib/dpkg/info/package-name.*
sudo apt update

Chấp nhận tất cả lời nhắc cài đặt được trình bày cho bạn
Sau khi cài đặt Odoo 15 trên Debian 11/10, dịch vụ sẽ tự động khởi động.
systemctl status odoo
Đặt dịch vụ để bắt đầu mỗi lần khởi động lại hệ thống.
sudo systemctl enable –now odoo
Dịch vụ Odoo sẽ liên kết với cổng TCP 8069 sau khi khởi động.
ss -tunelp | grep 8069

https://computingforgeeks.com/how-to-install-odoo-on-debian-linux/

Chạy thử nghiệm odoo trên runbot.odoo.com

Odoo Runbot (hoặc đơn giản là runbot) là một máy chủ lưu trữ các phiên bản/nhánh đã cài đặt của Odoo.

Nó có sẵn tại http://runbot.odoo.com và là máy chủ được cập nhật liên tục chạy Odoo cho mục đích thử nghiệm và demo.

Để biết thêm thông tin về phiên bản nào Odoo hỗ trợ và trong bao lâu, hãy xem  https://www.odoo.com/documentation/16.0/administration/maintain/supported_versions.html

Cả hai phiên bản Cộng đồng và Doanh nghiệp đều có sẵn.

Nhấp vào biểu tượng CỬA bên cạnh phiên bản bạn muốn truy cập:

Lưu ý: bạn có thể không được nhắc chọn cơ sở dữ liệu.

Đăng nhập:

– admin / admin

– demo / demo

– portal / portal

Đây là ba Người dùng khác nhau có quyền Toàn bộ/Một phần/Cổng thông tin để bạn có thể thử nghiệm các tình huống khác nhau.

Trang chủ của runbot hiển thị các ô vuông được tô sáng màu xanh lá cây (ký hiệu #) và màu đỏ (ký hiệu #) để biểu thị bản dựng hoạt động (màu xanh lá cây) hoặc không hoạt động (màu đỏ).

Nếu bạn gặp sự cố với quá trình cài đặt Odoo, bạn có thể kiểm tra xem sự cố tương tự có xảy ra trên runbot hay không (trong trường hợp đó có thể là lỗi) hoặc không xảy ra (trong trường hợp đó có thể là sự cố cấu hình).

Bạn cũng có thể sử dụng runbot để xem bản dựng mới hơn bản dựng bạn đã cài đặt có gì khác biệt.

Ghi chú phát hành đầy đủ cho các phiên bản có tại  https://www.odoo.com/page/release-notes

Hãy nhớ rằng đây là một môi trường nhiều người dùng. Bạn có thể thấy bằng chứng về việc người khác đang sử dụng hệ thống vào cùng thời điểm bạn đang sử dụng nó.

Đối với Đối tác của Odoo, runbot là nền tảng nơi bạn có thể kiểm tra các nhánh được đẩy trên GitHub.

EDIT: (Để giải quyết câu hỏi về Tích hợp liên tục)

Di chuột qua bất kỳ nhánh nào có hình vuông ĐỎ (ngón tay cái hướng xuống) và bạn sẽ thấy biểu tượng bánh răng. Nhấp vào nó và chọn “Nhật ký”. Sau đó, bạn sẽ có thể xem tệp nhật ký chi tiết cho biết những gì không thành công.

 

Một số nhật ký cho biết điều gì đã xảy ra trong quá trình xây dựng sẽ có sẵn:

Mô tả hình ảnh

bắt đầu với test-all.txt

Lưu ý: Hiệp hội cộng đồng Odoo có máy chủ runbot riêng tại https://runbot.odoo-community.org/runbot

Nhân viên Odoo: bạn có thể đăng nhập thông qua nút ở góc trên bên phải – điều này cho phép bạn truy cập để chỉnh sửa Chế độ xem và dữ liệu khác bên trong cơ sở dữ liệu (một đặc quyền mà chúng tôi phải không cung cấp cho công chúng do lạm dụng).

Nâng cấp python trên 3.10 để chạy odoo17

Update hệ thống: sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Trước tiên chúng ta cần cài đặt các phần phụ thuộc cần thiết để có thể xây dựng Python 3.10:
sudo apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev libsqlite3-dev wget libbz2-dev
Sau đó tải xuống Python 3.10 từ trang phát hành Python chính thức: wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.0/Python-3.10.0.tgz
tar xzf Python-3.10.0.tgz
Điều hướng đến thư mục được giải nén và chạy lệnh configure để kiểm tra xem các phụ thuộc cần thiết có sẵn hay không.
cd Python-3.10.*/
Sau đó thực hiện configurelệnh để xác nhận xem tất cả các phụ thuộc cho quá trình cài đặt Python 3.10 có được đáp ứng hay không.

sudo ./configure --enable-optimizations

Cờ -–enable-optimizationstối ưu hóa nhị phân Python và thực hiện nhiều thử nghiệm. Để bắt đầu quá trình xây dựng. Thực hiện lệnh sau make. Việc này mất khá nhiều thời gian, vì vậy hãy kiên nhẫn. Giá trị ‘ 2′ biểu thị số lõi CPU có thể được xác nhận bằng nproclệnh. Điều chỉnh giá trị này tùy theo số lượng lõi CPU có trên hệ thống của bạn:

nproc
sudo make -j 2

Cuối cùng, hãy chạy lệnh bên dưới để cài đặt các tệp nhị phân python sau khi quá trình xây dựng hoàn tất:

sudo make altinstall

Cờ altinstall được sử dụng để duy trì đường dẫn nhị phân Python mặc định trong /usr/bin/python.
Xác minh cài đặt: python3.10 –version
Chúng ta cần chỉ định Python3.10 làm phiên bản Python ưu tiên cho hệ thống này. Thực hiện theo các bước sau để thay đổi phiên bản Python mặc định từ Python3.8 thành Python3.10.
Trước tiên, bạn phải tạo các liên kết tượng trưng cho từng phiên bản Python được cài đặt trên hệ thống của mình. Khi tạo liên kết tượng trưng, ​​​​bạn nên bao gồm tên nhóm “python3” theo sau là số phiên bản. Để thực hiện việc này, hãy sử dụng các lệnh dưới đây:
sudo update-alternatives –install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.10 1

update-alternatives --install /usr/bin/python python /usr/local/bin/python3.10 1

Hoặc làm theo cách ghi đè:

sudo mv /usr/bin/python3 /usr/bin/o_python3
sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/local/bin/python3.10

sudo update-alternatives –install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3.6 2
Để xem các phiên bản Python có sẵn, bạn có thể sử dụng lệnh sau:sudo update-alternatives –config python3
Xem thêm https://www.soladrive.com/support/knowledgebase/5149/-How-to-install-Odoo-17-on-AlmaLinux-8-or-CentOS-8.html
Bạn phải nhập số lựa chọn tương ứng để đặt phiên bản Python khác làm mặc định, chẳng hạn như Python 3.10. Số lựa chọn có thể thay đổi tùy theo số lượng phiên bản Python được cài đặt trên hệ thống của bạn.
Để chuyển sang Python 3.10, hãy nhập số 1. Sau khi hoàn thành thành công, bạn sẽ thấy kết quả đầu ra sau:

update-alternatives: using /usr/bin/python3.10 to provide /usr/bin/python3 (python3) in manual mode
Bây giờ bạn cần đóng cửa sổ terminal này và bắt đầu một cửa sổ khác để những thay đổi có hiệu lực. Đăng nhập lại vào VPS thông qua SSH và chuyển sang bước 3 bên dưới.

Câu lệnh: sudo apt install python3.10 python3.10-venv python3.10-dev không có hiệu lực trong debian.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *