ERP miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (ERPNEXT)

ERPNext là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp miễn phí và mã nguồn mở được phát triển bởi công ty phần mềm Ấn Độ Frappe Technologies Pvt. Ltd. và được xây dựng trên hệ thống cơ sở dữ liệu MariaDB sử dụng Frappe, một framework phía máy chủ dựa trên Python.
Điều kiện tiên quyết: Debian 11 có ít nhất 4GB RAM và 40GB ổ đĩa, quyền truy cập root hoặc người dùng có đặc quyền sudo, Tên miền hoặc tên miền phụ đủ điều kiện
ERPNext Hệ thống ERP cung cấp những tính năng vượt trội phù hợp cho cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số tính năng chính của nó là:
Quản lý hàng tồn kho
Quản lý kế toán
Quản lý mua hàng
Quản lý sản xuất
Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý bán hàng
Quản lý dự án
Hệ thống quản lý nguồn nhân lực và hơn thế nữa.

Erp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (erpnext)
Erp Miễn Phí Cho Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ (erpnext)

Cài hệ thống ERP trên Debian

https://computingforgeeks.com/install-erpnext-erp-system-on-debian-linux
https://wiki.crowncloud.net/?How_to_Install_Erpnext_on_Debian_11
Hãy bắt đầu cài đặt ERPNext bằng cách đảm bảo hệ thống của chúng tôi được cập nhật:
sudo apt update && sudo apt -y upgrade
Bạn nên khởi động lại hệ thống của mình bất cứ khi nào bạn nâng cấp: sudo systemctl reboot
Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách đảm bảo tất cả các gói xây dựng Python cần thiết để xây dựng và thiết lập ERPNext đều được cài đặt:
sudo apt -y install git nano libffi-dev python3-pip python3-venv python3-distutils python3-dev libssl-dev wkhtmltopdf xvfb libfontconfig
Nếu dùng ERPNEXT13 thì python 3.8 và 3.9 chạy ổn nhưng từ ERPNext 14, Python 3.10+ là bắt buộc để chạy cũng như HRMs.
Theo mặc định, phiên bản mới nhất của Node.js không có sẵn trong Debian 9. Vì vậy, bạn sẽ cần thêm kho lưu trữ Nodesource cho Node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash –
sudo apt install -y nodejs gcc g++ make
cài đặt Node.js, Nginx và Redis bằng cách chạy lệnh sau:
sudo apt-get install nodejs redis-server nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start redis-server
sudo systemctl enable redis-server
Để cài đặt máy chủ MariaDB trên Debian, hãy chạy các lệnh bên dưới
curl -LsS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup sudo bash -s — –mariadb-server-version=10.8
sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y
Đặt mật khẩu cơ sở dữ liệu cho người dùng theo root
sudo mariadb-secure-installation
Tiếp theo, bạn sẽ cần thêm công cụ lưu trữ Barracuda vào tệp cấu hình MariaDB để tạo cơ sở dữ liệu ERPNext. Bạn có thể làm điều này bằng cách chỉnh sửa tệp my.cnf:
sudo nano /etc/mysql/my.cnf
Thêm các dòng sau:
[mysqld]innodb-file-format=barracuda
innodb-file-per-table=1
innodb-large-prefix=1
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci
[mysql]default-character-set = utf8mb4
Lưu và đóng tệp khi bạn hoàn tất, sau đó khởi động dịch vụ MariaDB và cho phép nó khởi động khi khởi động bằng lệnh sau:
sudo systemctl restart mysql
sudo systemctl enable mysql
Tiếp theo, bảo mật MariaDB bằng cách chạy tập lệnh mysql_secure_installation:
sudo mysql_secure_installation
Tập lệnh này sẽ đặt mật khẩu root, xóa người dùng ẩn danh, không cho phép đăng nhập root từ xa và xóa cơ sở dữ liệu thử nghiệm và quyền truy cập vào MariaDB an toàn như hình dưới đây:
Đầu tiên n
Set root password? [Y/n] y
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y
Bench là một công cụ được sử dụng để cài đặt và quản lý ERPNext trên hệ thống Debian của bạn. Chúng tôi sẽ tạo một người dùng sẽ chạy hệ thống ERPNext, sau đó cấu hình hệ thống.
sudo useradd -m -s /bin/bash erpnext
sudo passwd erpnext
sudo usermod -aG sudo erpnext
Tiếp theo, đăng nhập user
sudo su – erpnext
nano ~/.bashrc
export PATH=$PATH:~/.local/bin/
source ~/.bashrc
Tạo một thư mục để thiết lập ERPNext và cung cấp cho người dùng quyền đọc và ghi vào thư mục:erpnext
sudo mkdir /home/erpnext/bench
sudo chown -R erpnext:erpnext /home/erpnext/bench
cd /home/erpnext/bench
Nâng cấp pip3:
pip3 install –upgrade pip
Cuối cùng, cài đặt Bench bằng lệnh pip:
pip3 install frappe-bench –user
Xác thực cài đặt:
bench –version
Bước tiếp theo là khởi tạo thư mục bench frappe framework được cài đặt với thông báo: SUCCESS: Bench frappe-bench initialized
cd frappe-bench
Để cài đặt phiên bản cụ thể, chỉ định nhánh của nó.
bench init –frappe-branch version-13 frappe-bench
Tạo một trang web Frappe mới.
cd /home/erpnext/bench/frappe-bench/
SITE=erp.wpvn.xyz
bench new-site $SITE
Nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu MySQL của người dùng theo root. Nếu nhập sai phải xóa site không backup website, tốt nhất lúc làm nên nhớ.
Sau đó nhập mật khẩu tài khoản Administrator để truy cập web mới tạo.
Tải ứng dụng erpnext và cài đặt nó.
bench get-app –branch version-13 erpnext
bench –site $SITE install-app erpnext
Khi ứng dụng được triển khai, bạn có thể khởi động nó bằng lệnh:
bench start
bạn có thể thấy dịch vụ đang chạy trên http://0.0.0.0:8000/. Để truy cập giao diện web, hãy mở địa chỉ IP máy chủ và cổng http://ip-address:8000.

Thay đổi port : bench –site site_name serve –port port_number

Cài đặt trình giám sát:
sudo apt install supervisor
Chạy tập lệnh cấu hình
bench –site $SITE enable-scheduler
bench –site $SITE set-maintenance-mode off
sudo bench setup production erpnext
Để restrart ERPnext sử dụng dịch vụ:
sudo supervisorctl restart all
Bạn có thể cài đặt các ứng dụng khác trong trang web của mình bằng công cụ dòng lệnh.bench
bench get-app hrms
bench –site $SITE install-app hrms

Cấu hình nginx cho erpnext

Mình có thể tạo /etc/nginx/conf.d/frappe.conf:

server_names_hash_bucket_size 64;

upstream frappe { server 127.0.0.1:8000 fail_timeout=0; }

upstream socketio-server { server 127.0.0.1:3000 fail_timeout=0; }

server { listen 80 default ;

client_max_body_size 4G;

# server_name frappe_default_site;

server_name my-custom-domain.com;

keepalive_timeout 5;

sendfile on;

root /home/ubuntu/frappe-bench/sites;

location /assets { try_files $uri =404; }

location ~ ^/protected/(.*) { internal; try_files /site1.local/$1 =404; }

location /socket.io {

proxy_pass http://socketio-server;

proxy_http_version 1.1;

proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;

proxy_set_header Connection “upgrade”;

proxy_set_header X-Frappe-Site-Name site1.local;

proxy_set_header Origin $scheme://$http_host;

proxy_set_header Host $host; }

location / { try_files /site1.local/public/$uri @magic; }

location @magic {

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

proxy_set_header X-Frappe-Site-Name site1.local;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Use-X-Accel-Redirect True;

proxy_read_timeout 120;

proxy_redirect off;

proxy_pass http://frappe; } }

Nếu dùng ssl thì thêm một vài nội dung:

listen 433 ssl;

ssl on;

ssl_certificate /etc/nginx/ssl/ssl.crt;

ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/ssl.key;

ssl_session_timeout 5m;

ssl_protocols SSLv3 TLSv1;

ssl_ciphers ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv3:+EXP;

ssl_prefer_server_ciphers on;

 

Bench tự động chạy không qua systemd

Với systemd chỉ cần câu lệnh: bench setup systemd thì toàn bộ các https://gist.github.com/revant/f682aff12105b91a4ee3300142bea9e6 sẽ tự đưa vào /etc/systemd/system.
Để Bench bắt đầu tự động, bạn phải thiết lập bench production bằng cách cấu hình hai chương trình, Giám sát và nginx.
bench setup supervisor
sudo ln -s `pwd`/config/supervisor.conf /etc/supervisor/conf.d/frappe-bench.conf
Nginx là một máy chủ web và chúng tôi sử dụng nó để phục vụ các tệp tĩnh và phần còn lại của proxy của các yêu cầu sinh tố. Bạn có thể tạo cấu hình cần thiết cho nginx bằng lệnh . Cấu hình sẽ có sẵn trong tệp. Sau đó, bạn có thể sao chép / liên kết tệp này với thư mục cấu hình nginx và tải lại để nó có hiệu lực.
bench setup nginx
sudo ln -s `pwd`/config/nginx.conf /etc/nginx/conf.d/frappe-bench.conf
Lưu ý: Khi bạn khởi động lại nginx sau khi thay đổi cấu hình, nó có thể không thành công nếu bạn có một cấu hình khác với khối máy chủ làm mặc định cho cổng 80 (trong hầu hết các trường hợp cho trang chào mừng nginx). Bạn sẽ phải tắt cấu hình này. Hầu hết các nơi có thể tồn tại nó là /etc/nginx/conf.d/default.conf ,/etc/nginx/conf.d/default, /etc/nginx/sites-available/default tệp nằm trong.

sudo apt-get clean -y
sudo apt-get autoremove -y
sudo apt –fix-broken install -y
sudo dpkg –configure -a
sudo apt-get install -f
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

su – root

Mở cổng firewall: ufw allow 22,25,143,80,443,3306,3022,8000/tcp
ufw enable

Cài một số tools yêu cầu:

apt-get install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libreadline-dev libffi-dev libsqlite3-dev wget libbz2-dev

Nâng cấp lên python 3.10 để chạy erpnext 14 hoặc hrms

wget https://www.python.org/ftp/python/3.10.6/Python-3.10.6.tgz 14
tar -xvf Python-3.10.6.tgz
cd Python-3.10.6
./configure –enable-optimizations

make install

update-alternatives –install /usr/bin/python python /usr/local/bin/python3.10 1

reboot

Kiểm tra version python phải 3.10.6:

python --version hoặc python3
Tiếp tục install những tool.
apt-get install git python2-dev python3-dev python3-setuptools python3-pip python3-distutils redis-server -y
apt-get install python3-venv -y
apt-get update -y
apt-get install xvfb libfontconfig wkhtmltopdf -y
Cài Mariadb
- Set mật khẩu cho root. Lưu ý password cho root và frappe nên giống nhau trong Mariadb.
sudo passwd root
password: frappe07
apt-get install mariadb-server mariadb-client -y
mysql_secure_installation
Chọn yes/no như sau:
Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
Change the root password? [Y/n] y
password: frappe07
Remove anonymous users? [Y/n] y
Disallow root login remotely? [Y/n] y
Remove test database and access to it? [Y/n] y
Reload privilege tables now? [Y/n] y
Cấu hình trong Mysql:
mysql -u root -p
USE mysql;
ALTER USER root@localhost IDENTIFIED VIA mysql_native_password;
SET PASSWORD = PASSWORD(‘frappe07’);
***password cho phải giống y đặt pass như trên.
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
nano /etc/mysql/my.cnf

**add these lines @end of the file

[mysqld]character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]default-character-set = utf8mb4

Khởi động lại MySql.

service mysql restart
sudo reboot không chạy thì dùng systemctl reboot

Tạo user chạy riêng.

sudo passwd frappe
password: frappe07
sudo usermod -aG sudo frappe
sudo su – frappe

Cài node js và npm

  • Nếu dùng erpnext 13.x

sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

  • Dùng 14 thì khác:

sudo apt-get install curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Cài Bench repo
pip3 install –upgrade pip
sudo pip3 install frappe-bench
bench –version
sudo npm install -g yarn
pip install psycopg2
sudo apt-get install libpq-dev python-dev
pip install cmake
pip3 install cmake
sudo apt-get install python3-dev python3-pip python3-venv python3-wheel -y
pip install wheel setuptools –upgrade
pip3 install wheel setuptools –upgrade
https://bobbyhadz.com/blog/python-setup-py-bdist-wheel-did-not-run-successfully

 Tiến hành chạy nhanh trên docker

Dùng bản 12 có thể chạy từ bản này: GitHub – seibert-media/erpnext-docker: DockerImage for ERPNext

Thay đổi cổng

How can I change running port from http://0.0.0.0:8001/ 5 to http://0.0.0.0:9001/
bench set-nginx-port site1.local 9001
bench set-nginx-port #nginx.conf already exists and this will overwrite it. Do you want to continue? [y/N]: y
bench setup nginx
sudo systemctl reload nginx
Change relevant ports in common_site_config.json
And execute
bench setup procfile
Then bench start
Nhiều website trên cùng 1 server thì:
bench config dns_multitenant off
bench set-nginx-port site2name 8000
bench set-nginx-port site3name 8001 and so on
bench setup nginx
Nếu liên quan đến SSL:
run sudo bench config dns_multitenant on
but ensure that the sub domains are all pointing to the instance IP.
and then run sudo bench setup lets-encrypt abs.dexciss.com
repeat same for all sites
Còn nếu thay cổng thôi thì dùng: bench –site site-name serve –port 9020
Hoặc thay đổi trong từ website, You must execute following steps to change ports for your sites from xx to 8080
bench setup config (This will create common_site_config.json). Now, in your sites folder edit common_site_config.json to which should like as follows,
{
“auto_update”: false,
“background_workers”: 1,
“frappe_user”: “shreyasp”,
“gunicorn_workers”: 8,
“rebase_on_pull”: false,
“redis_cache”: “redis://localhost:11319”,
“redis_queue”: “redis://localhost:6387”,
“redis_socketio”: “redis://localhost:12319”,
“restart_supervisor_on_update”: false,
“serve_default_site”: true,
“shallow_clone”: true,
“socketio_port”: 3008,
“update_bench_on_update”: true,
“webserver_port”: 8008,
“developer_mode”: 1
}
Edit “webserver_port” : 8080 and save the file.

Xem demo

Câu lệnh nạp demo “bench –site t_erp make-demo –reinstall” hiện không hoạt động nên phải import băng tay.
Xóa app dùng câu lệnh: bench remove-app [app-name] –force thì app sẽ xóa trong thư mục app.
Dùng file json để load data vào: https://github.com/frappe/erpnext_demo
Dùng file csv thì có trong https://github.com/sahadnk72/erpnext-demo

Thêm ebook hướng dẫn điện tử vào website

Có 2 tài liệu hướng dẫn có thể đưa vào website. Xem các app có trong web: bench –site all list-apps
1: Nói về frappe
bench get-app frappe_docs
bench –site site install-app frappe_docs
link truy cập là: http://site:8000/docs
2: Tài liệu hướng dẫn ERPNext.
bench get-app erpnext_documentation
bench –site site install-app erpnext_documentation
link truy cập là: http://site:8000/docs/v13/user/manual/en/
Để xóa app trong website dùng câu lệnh:
bench –site site uninstall-app nextcloud-integration
không muốn backup thêm –force
xóa cache: bench –site site clear-cache
Xóa thư mục ứng dụng đó luôn trong thư mục apps:
bench remove-app woocommerceconnector –force

Thêm app tiện ích vào website

Tạo short URL và QR code

PibiCut là một Ứng dụng Frappe rất đơn giản để tạo URL rút ngắn trên Máy chủ Frappe, đồng thời cho ra Mã QR cho URL ngắn.
Từ thư mục Frappe-bench, thực thi: bench get-app pibicut https://github.com/pibico/pibicut.git
Nếu bạn đang sử dụng môi trường nhiều người thuê, hãy sử dụng lệnh sau
bench –site site_name install-app pibicut
Còn cho tất cả: bench install-app pibicut
Sau khi cài đặt, loại tài liệu mới ‘Shortener’ sẽ được tạo. Khi tìm kiếm Loại tài liệu ‘Shortener’, bạn sẽ nhập vào danh sách các url rút gọn đã tạo. Bạn có thể tạo một cái mới, chỉ cần nhấp vào Mới và nhập URL dài đích. Nếu muốn, bạn cũng có thể chèn hình ảnh chính giữa vào QR Code (hình ảnh phải ở định dạng PNG và nền trắng, không trong suốt).
Do lưu Doctype ‘Shortener’ nên bạn sẽ có url rút gọn theo kiểu http hoặc https://site_name/MnOpQ. Nếu bạn duyệt đến url ngắn này, bạn sẽ được chuyển hướng đến url dài, điều tương tự cũng được tạo ra nếu bạn đọc Mã QR được tạo.

hình ảnh

Nguồn github.com/pibico/pibicut

PDF on Submit

Tự động tạo và đính kèm tệp PDF khi tài liệu bán hàng được gửi. Hoạt động cho Báo giá , Đơn đặt hàng , Hóa đơn bán hàng , Phiếu giao hàng và Dunning .
bench get-app https://github.com/alyf-de/pdf_on_submit.git
bench –site MY_SITE install-app pdf_on_submit
Để thay đổi cài đặt của ứng dụng này, bạn có thể mở tệp PDF trên Gửi Cài đặt qua thanh tìm kiếm.
Chọn DocTypes đang hoạt động. Tại đây, bạn có thể chọn DocTypes mà ứng dụng này đang hoạt động. Các loại tài liệu bị tắt sẽ bị bỏ qua.
Tạo PDF ở chế độ nền. Bật tùy chọn này nếu bạn muốn tiếp tục công việc của mình ngay lập tức. Các tệp PDF sẽ chỉ xuất hiện sau khi chúng được tạo. (Điều này có thể yêu cầu tải lại tài liệu hiện tại.) Được khuyên dùng nếu bạn thường gửi nhiều tài liệu bán hàng với số lượng lớn.
Tắt tùy chọn này để tải bản PDF ngay lập tức. Khi gửi tài liệu, bạn sẽ thấy thanh tiến trình trong khi tệp PDF được tạo. Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy ngay bản PDF được đính kèm vào tài liệu.
Ứng dụng này sử dụng Định dạng in mặc định. Để thay đổi định dạng in mặc định,
Mở chế độ xem danh sách của DocType được hỗ trợ,
Vào Menu > Tùy chỉnh, Trong phần “Xem cài đặt”, chọn Định dạng in mặc định.
Tệp PDF sẽ được tạo bằng ngôn ngữ được chỉ định trong trường “Ngôn ngữ” của tài liệu hiện tại. Trong bản gốc về Khách hàng và Nhà cung cấp , bạn có thể chọn “Ngôn ngữ in” mặc định. Xem video hướng dẫn: youtube.com/watch?v=FbMkQqyrhco
Nguồn: frappecloud.com/marketplace/apps/pdf-on-submit

POS

Point of Sale
Hỗ trợ Erpnext Phiên bản 12 & 13 & 14. Thân thiện với người dùng và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt cũng như tốc độ sử dụng
Nhân viên thu ngân có tùy chọn sử dụng chế độ xem danh sách hoặc chế độ xem thẻ trong các giao dịch bán hàng. Chế độ xem thẻ hiển thị hình ảnh của các mục. Hỗ trợ gửi hóa đơn enqueue sau khi in biên lai để xử lý nhanh hơn. Hỗ trợ đánh số hàng loạt và nối tiếp. Hỗ trợ định giá theo lô. Hỗ trợ mã vạch và giá cả cụ thể của UOM. Hỗ trợ bán sản phẩm theo cân (có trọng lượng). Khả năng kiếm tiền từ POS. Hỗ trợ Trả lại bằng tiền mặt hoặc tín dụng của khách hàng. Hỗ trợ sử dụng giấy báo có của khách hàng để thanh toán. Hỗ trợ bán tín dụng
Cho phép người dùng chọn ngày đáo hạn để bán tín dụng. Hỗ trợ điểm khách hàng thân thiết.
Phím tắt:
CTRL or CMD + S:thanh toán mở
CTRL or CMD + X:gửi thanh toán
CTRL or CMD + D:xóa mục đầu tiên khỏi đầu
CTRL or CMD + A:mở rộng mục đầu tiên từ trên xuống
CTRL or CMD + E:tập trung vào lĩnh vực giảm giá
Hỗ trợ chiết khấu cho khách hàng. Hỗ trợ ưu đãi POS. Tự động áp dụng các đợt cho các gói sản phẩm. Tìm kiếm và thêm các mục theo Số Serial. Tạo đơn bán hàng từ POS trực tiếp. Hỗ trợ các mục mẫu với các biến thể. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Hỗ trợ thanh toán di động Mpesa
Phiếu giảm giá POS. Hỗ trợ mã giới thiệu. Hỗ trợ bảng giá khách hàng và nhóm khách hàng. Hỗ trợ nhân viên bán hàng. Hỗ trợ phí giao hàng.
Cài đặt POS AWESOME
bench get-app branch version-14 https://github.com/yrestom/POS-Awesome.git
bench setup requirements
bench build –app posawesome
bench restart
bench –site [your.site.name] install-app posawesome
bench –site [your.site.name] migrate
Nguon: github.com/yrestom/POS-Awesome

Backup lên FTP

FTP Backup Intrgration
bench get-app intergation_ftp_backup https://github.com/aleksas/frappe_ftp_backup_integration.git
bench –site site1.local install-app intergation_ftp_backup
Bench execute: bench execute intergation_ftp_backup.ftp_backup_intrgration.doctype.ftp_backup_settings.ftp_backup_settings.take_backup_to_ftp
image
Nguồn: github.com/aleksas/frappe_ftp_backup_integration

Backup lên Nextcloud

bench get-app https://github.com/frappe/nextcloud-integration.git
bench –site {site_name} install-app nextcloud_integration
Sau khi cài đặt thành công ứng dụng tích hợp nextcloud Bạn có thể tìm kiếm Cài đặt Nextcloud trong Thanh tuyệt vời để đưa bạn đến trang Cài đặt Nextcloud.
Tên người dùng : Tên người dùng tài khoản Nextcloud của bạn
Mật khẩu : Mật khẩu Tài khoản Nextcloud hoặc Mật khẩu ứng dụng mà bạn có thể đã tạo cho ứng dụng này.
URL Nextcloud : URL của trang web nơi tồn tại Tài khoản Nextcloud. Ví dụ:(“https://example.com”) . Theo tùy chọn, bạn cũng có thể cung cấp số cổng sau URL của mình dưới dạng (“https://example.com:443”)
URL WebDav (WebDav URL): Bạn sẽ tìm thấy thông tin này trong Tài khoản Nextcloud của mình. Ví dụ: /remote.php/dav/files/ {email_address} /
Đường dẫn đến Thư mục Tải lên (Path to Upload Folder): Bạn có thể cung cấp đường dẫn của thư mục nơi bạn muốn tải tệp của mình lên.
LƯU Ý :
Thư mục này lẽ ra đã được tạo rồi.
Nếu không được cung cấp, một thư mục Frappe Backups sẽ được tạo.
Tần suất sao lưu : Có thể chọn một trong hai loại Hàng ngày hoặc Hàng tuần .
Tệp sao lưu : Chọn tùy chọn này để Sao lưu các tệp công cộng và riêng tư cùng với cơ sở dữ liệu .
Gửi thông báo tới : Email mà thông báo về Sao lưu sẽ được gửi.
Gửi Email để sao lưu thành công : Chọn tùy chọn này để nhận email sao lưu thành công, theo mặc định, email sao lưu không thành công sẽ được gửi.
Sau khi lưu cấu hình, hãy nhấp vào nút Sao lưu ngay và xác minh xem các tệp đã được tải lên trong phiên bản Nextcloud của bạn hay chưa.
LƯU Ý : Quá trình này thường mất từ ​​vài phút đến nửa giờ tùy thuộc vào kích thước bản sao lưu của bạn.

Thêm tool điều chỉnh văn bản tinyMCE

bench get-app https://github.com/shridarpatil/frappe_tinymce
bench –site [sitename] install-app frappe_tinymce

Giám sát hệ thống

bench get-app https://github.com/mymi14s/frappe_system_monitor
bench –site sitename install-app frappe_system_monitor
bench restart
login
open yoururl.com/app/system-monitor

image

Chat

bench get-app chat
bench –site your-site.local install-app chat
Xem hướng dẫn dùng tại trang: github.com/frappe/chat

Thông báo đẩy qua PushBullet

Thông báo đẩy sẽ giúp người dùng được cập nhật ngay cả khi họ chưa đăng nhập vào trang web. Ứng dụng này sẽ thông báo cho người dùng có dấu đầu dòng đẩy trong trình duyệt tiện ích mở rộng về tài liệu đã lưu, gửi hoặc hủy của mọi người dùng.
https://github.com/johnrechcabatana/push_notification
pip install pushbullet.py
bench get-app https://github.com/johnrechcabatana/push_notification.git
bench –site install-app push_notification
Setup PushBullet
Đi tới PushBUllet, Fill up all fields, check the enable, list all document to be included in the notification.
Add PushBullet addon extension Firefox/Chrome
FireFox https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/pushbullet/ Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/pushbullet/chlffgpmiacpedhhbkiomidkjlcfhogd?utm_source=ext_app_menu
Signup and get the access token here https://www.pushbullet.com/#settings/account

Cập nhật website và app

Chạy cập nhật với bench update
Trong trường hợp bạn cập nhật từ các nguồn và phát hiện lỗi, hãy đảm bảo cập nhật các phần phụ thuộc: bench update –requirements

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *