Cài đặt odoo12 trên windows 10 chạy môi trường 64bit

Các bước cài đặt cũng như bản thông thường nhưng có phần thư viện phải nạp bổ sung khác 1 chút.

tham khảo: https://github.com/guohuadeng/odoo12-x64

Download and install Node.js LTS.

Launch Command Prompt as Administrator.

 • Install Less.js by > npm install -g less less-plugin-clean-css

Download and install PostgreSQL, có thể dùng bản 64bit ver dưới 10 thôi.
add PostgreSQL’s bin directory (default: C:Program FilesPostgreSQLx.xbin) to your PATH.

create a postgres user with a password using the PgAdmin GUI:

 • open PgAdmin4,
 • expand server node to create a connection,
 • expand PostgreSQL node,
 • select Object-> Create -> Login/Group Role,
  • enter the username in the Role Name field (e.g. odoo),
  • open the Definition tab and enter the password (e.g. odoo),
  • open the Privileges tab and give login and create database rights,
 • click save.

Download and install Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable.
Download and install Python3 version 3.6.

 • goto Python3 installation directory (default: C:Users{UserName}AppDataLocalProgramsPythonPythonXX.
 • rename python.exe to python3.exe and pythonw.exe to pythonw3.exe.
 • add Python3 installation directory (default: C:Users{UserName}AppDataLocalProgramsPythonPythonXX) to your PATH.

After Visual C++ 2015 Build Tools installation process completes, launch Command Prompt as Administrator

 • Install pypiwin32 by > python3 -m pip install pypiwin32
 • Install Pillow by > python3 -m pip install pillow
 • Install gevent by > python3 -m pip install gevent
 • Install lxml by > python3 -m pip install lxml
 • Install psutil by > python3 -m pip install psutil
 • Install psycopg2 by > python3 -m pip install psycopg2
 • Install pyldap by > python3 -m pip install pyldap  (nếu bị lỗi hay chạy bằng whl)
 • Install reportlab by > python3 -m pip install reportlab

Cài pyldap bị lỗi thì chạy bằng lệnh pip3 install pyldap-2.4.45-cp36-cp36m-win_amd64.whl

Download file pyldap-2.4.45-cp36-cp36m-win_amd64.whl

Download and install wkhtmltopdf.
Add wkhtmltopdf’s bin directory (default: C:Program Fileswkhtmltopdfbin) to your PATH.

Launch Command Prompt.
Switch to (cd) your desired odoo installation directory
clone odoo https://github.com/odoo/odoo/archive/12.0.zip

Switch to odoo installation directory and run odoo using
$ python3 odoo-bin -w odoo -r odoo --addons-path=addons --log-level=debug_rpc

Một vài lỗi có thể cài về version cũ trong file extra

pip3 install -r .requirements.txt -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
pip3 install .extraPillow-5.4.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extrapsycopg2-2.7.7-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extrapyldap-2.4.45-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extrareportlab-3.5.13-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extraWerkzeug-0.14.1-py2.py3-none-any.whl
pip3 install .extrapywin32-224-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extrawandex-0.4.5-py3-none-any.whl
pip3 install .extraimageio-2.5.0-py3-none-any.whl
pip3 install .extramoviepy-1.0.0-py2.py3-none-any.whl
pip3 install .extrapsutil-5.6.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extralxml-4.2.3-cp36-cp36m-win_amd64.whl
pip3 install .extrapsutil-5.6.1-cp36-cp36m-win_amd64.whl Nếu lỗi không đọc được module web thì

pip3 uninstall jinja2

pip3 install Jinja2==2.10.1

pip3 install libsass==0.12.3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *